Home

Z ponuky našej autopožičovňe vyberáme

Renault Clio Combi

autopožičovňa zvolen

od 15 € / deň

Viac »

Škoda Octávia II

autopožičovňa zvolen

od 25 € / deň

Viac »

DACIA Logdy

autopožičovňa zvolen

od 28 € / deň

Viac »

O SPOLOČNOSTI AUTOPOŽIČOVŇA ZVOLEN –
POŽIČOVNA AUT VO ZVOLENE

Autopožičovňa Zvolen vám už 4 roky ponúka krátko-dobý a dlhodobý prenájom vozidiel. Vozidlá prenajímame za najlepšie ceny v okolí. Všetky vozidlá pre prenájom sú poistené a pravidelne servisované. Naša autopožičovňa je vám k dispozícií 356 dní v roku, 24 hodín denne. Individuálny a férový prístup k zákazníkom.

Sídlime vo Zvolene, ale pristavenie vozidla je možné prakticky kdekoľvek v Banskobystrickom kraji. Bezplatné pristavenie vozidiel ponúkame pri prenájme vozidla nad 7 dní v mestách: Banská Bystrica, Sliač, Žiar nad Hronom, Kremnica, Banská Štiavnica, Krupiná, Detva, Hriňová, Očová a samozrejme všetky menšie mestá a obce v tomto úzení.  Ponúkame tiež zľavy pre verných zákazníkov, 

 

Výber hlavných bodov z obchodných podmienok autopožičovne

Uzatvorenie zmluvy o prenájme vozidla

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) k prevádzke v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa a času odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).

Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu zálohu. Záloha bude vrátená nájomcovi po vrátení vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave, čísté, spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla.

Pri prenájme vozidla na 1 deň nájomca nesmie najazdiť viac ako 450km. Pri prenajme vozidla nad 1 deň (2 a viac) je požičanie vozidla bez limitu na kilometroch. 

Všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín. Nájomné a ako aj záloha za vozidlo sa platí v den prevzatia vozidla do nájmu. Nájomné aj záloha za vozidlo sa platí v hotovosti. Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady, ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla.)

Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán. Ku dňu ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. 

 

Povinnosti nájomcu a prenajímateľa

 

Prenajímateľ sa zaväzuje:

Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky.

Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou pre prípad havárie, odcudzenia a živelnej udalosti.

V prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky prípadne písomne (fax, mail) informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy.

Vykonať likvidáciu všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).

 

Nájomca je povinný najmä:

Starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie prenajímateľa a všeobecné zásady o prevádzke vozidla.

Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. 

Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti .

Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu.

Bezodkladne ohlásiť prenajímateľovi každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. 

V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min.170,-€ a max. 5 % z obstarávacej ceny vozidla.

V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 5 % z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia.

Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu vrátane ušlého zisku.

V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyžiadať súhlas prenajímateľa s vykonaním opravy. (telefonicky alebo mailom).

V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo v čistom stave a včas, riadne doplniť palivo do stavu v akom ho prevzal /podľa Protokolu o odovzdaní a vrátení vozidla/.

 Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, ) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu.

Nájomca je povinný dodržiavať zákaz fajčenie vo vozidle. 

Kompletné ochodné podmienky »